رویای بهاری من

رویای بهاری من

« به مناسبت از تاب افتادن اول ماه می «

خواب و رویا ی بسیاری دیده ام ..
ازادی..  برابری .. عدالت عدل علی..
در بهار ازادی  ، نوكر و مقلد پروری
بهار بود .. یا پاییز .. زمستان بود یا تاب استان ..
میدانم كه در جاهلستان بود ..!!
نه  ، ان جاهلستان دروغ تاریخ قالب شده ..
در هزاران سال صحرای كویر به گرد سنگ سیاه ..
در جاهلستان بهشت انرژی هسته ای ..
ساخت نابغه  خواهر و برادر بسیج…
در مطبخ خانه ای ..
كه از پای بست ویران است ..
………………………………………………………………
خواب و رویایی هم برای من  و تو ، دیدند
زمستان فرشته ای امد دیو را بیرون كرد
فریاد من عربده فرشته ای شد دیو سیرت
از زمستان در امد و بهار را زندانی كرد
فكر گند انقلاب نوكری
وعده وعید می داد كه این دیو فرشته
سر بهار می رود .. سر تابستان سرنگون است
…………………………………………………………….
بهار باور كرد كه تابستانی دارد
شكوفه هایش را گشود
به هوا بوی دلبری زد
گرده های عشق را به زهدان عاشق هدیه داد
سفره سبز را از دشت به شهر اورد
بساط شادمانی را  با رویای می امیخت
لاله های سرخش ، می سرخ را در رویا می دید
نرینه اش شادمان پاكوبان مشت گره  كرد
جانش را فدای بازار دلالی نمود
بهار باور كرد كه انقلاب بازار دلالی ازادی ست
سر كوچه روسری سركوفتی را بالا كمی كشید
وای .. چه محشری .. ابریشم شرق نور خود را پاشید
تحجر دلالی فروش ابریشم در پشت پرده سیاه ، كمین كرده
نور دیده و ستون فقراتش لرزید ..
عربده های وای اسلاما به عرش رفت ..
ابریشم  شرقی براق  « بهار « سرخ تیره رنگ شد …
بهار هاج واج .. روسری كوفتی خود را رنگین و سنگین  دید ..
به ازادی بازار دلالی باور كرده بود ..
سر و غنچه و گل  بهار ، كوفته شد ..
پارچه تحجر سیاه هیكل  بهار را كیسه كرد ..
بهار خود را در زندان زمستان ، ازاد یافت..
…………………………………………………………….
خواب و رویای بسیاری بهار در زندان می بیند..
این زمستان با سرگند عمامه هم می رود
زمستان سختی است ..
سرمای زندان ، شكنجه ، اعدام ، گرسنگی ، تجاوز..
یاس ، ناامیدی .. فحشا دولتی .. را گسترده است
………………………………………………………
« بهار « اگر رویا را در سایه بازار دلالی نبیند  …
امید رهایی ..شكفتن شكوفه .. زهدان را بارور كردن
اماده محصول دادن و به تابستان رسیدن فراوان دارد


Advertisements

12 دیدگاه

دسته Uncategorized, سروده ها و ترانه ها

مرگ بر شهادت …

سر نوشت :

نصور نقی پور را آزاد کنبد.
http://freenasour.blogsky.com/

این هم آدرس کمپینی است که به تازگی برای نجات قربانیان این سناریوی مضجک به راه افتاده.
http://www.11esfand.com/

مرگ بر شهادت …
مفاهیم و موضوعات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زیادی توسط این جمهوری سی ساله اسلامی ، به گند كشیده شده و از درجه اهمیت و اعتبار افتاده است .. از جمله .. استقلال .. ازادی .. جمهوریت .. اقتصاد ..رفاقت .. مهر لطف و صفا و صمیمیت .. و … شهادت .. و ارائه سكس در برابر پول  .« صیغه شیعه اسلامی «..و.. رابطه علم ومذهب ،  و….
در این پست می پردازیم  به گند كشیده شدن و از اعتبار انداختن  .. مفهوم و  منظور« شهادت «
در سی و سی پنج سال پیش كه ایرانی جماعت حافطه تاریخی بیشتری از ان را ندارد .. زمان ان مرحوم .. شاه شیخ .. شهادت از جان گذشتگی تا پای جان بود .. در راه عقیده و باور .. دارای ارزش و اعتبار و احترام بالایی د ر جامعه بود…
كمتر كسی به این حد ، پای این جان باختگی می رفت و اگر هم می رفت ،  هیچ نوعی از گرفتن انعام ،  مزد ، ارث  و گذاشتن نامش به كوچه وخیابان و دفن جسد مرده اش در دانشگاه و..  را نداشت..
جمهوری بازاری اسلامی مفهوم و منظور شهادت را بطور كلی تغییر داد..  در طی سی سال ، شهادت و از جان گذشتگی ، شد فروشگاه زنجیره ای ، بنیاد  شهید ساخت ، هر نه نه من قمری به مثل این كه از نه نه اش قهر كرده و یك پیكان خریده و مسافر كشی می كند..   رفت اسلحه بدست گرفت .. و در جنگ خانمان سوز نعمت خدا داد اسلامی بین دو كشور مسلمان شركت كرده و خود را سقط كرد … شد شهید..
تمام ورثه و بازماندگان شدند وارث شیهد..
خود شیهد با كله پرید در ناكجا اباد بهشتی با حوری و غلمان ،دخول بازی كند .. چرا كه شربت شهادت نوشیده بود و مستحق بهترین جا در ان نا كجا اباد می شد ..
خانواده اش، شدند وارث شهید .. از فروشگاه زنجیره ای بنیاد دزدی شهادت هر چه خواستتند دریافت كردند … نام شیهدشان را چپاندند روی كوچه و خیابان .. بس نبود .. دانشگاه را كردند پادگان و جسد گندیده  را برای ماندگاری زوركی قتل و غارت .. با افتخار وسط دانشگاه دفن كردند ..
دولت شهید اسلامی صاحب تمام مال و ملك و بازار و كوچه و خیابان و زمین و زمان خلق كرده الله شد و رهبر تحجر اسلامی شد نماینده خدا در روی زمین..
جمهوری اسلامی با افتخار و به سبك بازار دلالی ، شهادت را به مزدوری كامل تبدیل كرد .. در ان دنیای خیالی  هپروتی حوری و غلمان  برایشان تهیه دید .. و در این دنیا به همه مال و منال بخشید ..
باز بس نبود .. هر چه بیسواد خنگ خدا وارث شیهد بود بطور ازاد چپاند در دانشگاه كه مواظب ، علم و دانش باشند … یكدفعه خدای ناخواسته علم و دانش  دست از پا خطا نكنند .. و بازار دلالی اسلامی را مدرنیزه نمایند و اقازاده ها و حاجی بازاری های خپلوی شكم گنده ، اول صف غارت بازار دلالی اسلامی ایستاده بروند ته صف..
از همه جالب تر اختراع ـ شهید زنده  ـ را در جمهوری اسلامی باید قلمداد كرد …
نتیجه  به گند كشیدن  منظور و مفهوم از شهادت .. همین بنیاد شهادت شده .. شهادت دولتی .. شهادت بازاری .. شهادت دلالی .. شهادت مزدور دو جهانی …. «شهادت  ) مزدوری (

شهید موتوری ... هم از اختراعات قرانی اسلامی شمرده می شود

11 دیدگاه

دسته كنكاش سیاسی فرهنگی

نو روز

نو روز

مارس 21, 2010

نو روز امده است ..این بختك نكبت اسلامی بر بالای سر مردم ایران است… می كشد، می چاپد ، با بازار حلال ازاد فقر را گسترش می دهد ،  حامله كردن پسر ها را هم به پرونده افتخار امیز اسلامی عدل علی افزوده است..امیدوارم جاهلستان  اسلامی در سال نو كمتر به فكر نجات اسلام عزیز باشد…  نان و مسكن را هم كه هیچ وقت خدا و پیغامبرش قرار نبود معقول تقسیم كند..
امیدوارم از ان چاه یك سید مفت خوری نیاید كه  مردم را بیشتر قتل و عام كند و كسی چه می داند .. سلاح اتمی ساخت قرانی را به كار بگیرد و مردم را به گور و خ
ودش را در  كثافت تاریخی خویش مدفون كند  ..
كسی هم فراموش نكند كه اسلام یعنی همین .. و اسلام عدل علی شریعتی دیگر در كار نباشد ..

قداره بندان بیت رهبری عدل علی.. فاشیست های شیعه مذهب .. « نصور نقی پور « را ازاد كنید


سیمین بهبانی .. وای وای خاك بی وطنی بر سرم .. سیمین روزگرد

در این بهار دلنشین ..« نسل خاكستر شده « قلبی اگر جلاد می داشت هپروت اسمانی سنگش كرده است .. « نسل خاكستر شده «

« نسل خاكستر شده « توسط مزدوران كثیف اسلامی عدل علی .. تصرف شده و به « نسل افتخار افرین «  فقر و فحشا و بیكاری و تریاك فروشی و رانت خواری و دلالی حاجی بازاری  اسلامی تبدیل شده است .. عجب نسل افتخار افرینی !!!!!

پرواز تا ازادی .. پری .. شاگرد دلبند شاعرم ..تارا .. آلاچیق صبح .. فرشته .. پرگاس .. ایدا سعادت .. سودای سیمرغ .. پریسا … حقیقت .. مینا جم …. فردا ..میترا مبارز كوچك .. اشرف دهقانی مستوره احمد زاده ..  مبارزه زندان كشیده رفیق دلبندم  « مینا زرین « .. اواز خوان مبارز و با شهامت « گیسو شاكری « .. شاعر و نویسنده محبوبم « مینا اسدی « .. مهر انگیز كار …

lalehe51

گفتم بزن .. گفتی زنم

گفتم بدوش , گفتا نرم

گفتم چه زیبا گشته ای

بر گرد دنیا گشته ای

ازهر  پرستش رسته ای

در عشق خود وارسته ای

با دلبران بنشسته ای ?


گفتی كنون مادر شدم

بر خویشتن داور شدم

بر نسل خود یاور شدم

ابستن باور شدم

تا افرینم زندگی

دلبسته انسانیم

شركم ٫ شریكم  ٫ یاغی ام

در این جهان است باقی ام

گفتم بزن .. اتش بزن

بر خرمن تك باوران

بر بند تنبان شاكران

بر فكر پست  زنجیر اوران

بر مفت خواران  جهان

بر گردن گردن كشان

بر ساطور گردن زنان

بر خامه دریوزه گان

بر قفل زنهای زبان

بر تاج و تخت و ملك و مال ..

بر هر چه ادم باوران ..

حوای و حوری ساغران

بالا نشین نردبان

انسان ستیز بیكران ..

ان بارگاه ٫ مال و خون و جان


گفتی زنم .. اتش زنم ..

بر دامن خویش افكنم

فرزند تو هست بر تنم ..

خونین شده پیراهنم

رخ زرد و اتش باورم

من  ان  تجاوز گشته ام

در فكر تو پست است تنم

اتش زنم  ٫ بر تو زنم

در زیر پایت افكنم

خاكسترت گل می كنم

نو روز را ول می كنم

تا جمله آساید      تنم


گفتم كه كی احمق شدم  ؟

نا گاه خوش باور شدم

سجده به بالا می كنم

سودش مهیا می كنم

بهره كشی بر پا كنم

خود را چنین بر جا  كنم

مالت خورم ٫ نصفت كنم

جانت خورم ٫ هیچت كنم

مالم شدی ٫ زیر پا انداختم

چرخاندمت در یك نمد

گشتی مچاله در سبد

انداختم در پشت خویش

این آفرینش  فكر خویش


گفتم بهار است و هوا

خاكسترم در سبزه ها

اب روان در دره ها

نو روز فكر ٫ می بایدم

نو روز بر پا می كنم

شادی بود ائین من

اندیشه دیرین من

هر گریه ای را دشمنم

نادانیش را بشكنم

گر دانشی می داشتی

كی ناتوانی ٫ گریه را می كاشتی

گفتم به نو روز جهان

امید باشد  هم چنان

نو روز ما را دیده ای

در جشن ما رقصیده ای

بر فكر ما خندیده ای

جان و تن ما ٫ دوشیده ای

كام ازهر دو جهان  بگرفته ای


گفتی كه ان من نیستم

هرگز چنین نزیستم

پست گر بودم ٫ ان نیستم

بازا كه تقدیرت  كنم

نو روز  تقدیمت كنم

اندیشه عشق و صفا می كارمت

مهر زمین بر قلب  تو می ارمت

عمرت درازی می دهم

در ساغرت كهنه  شراب

در باورت انسان ناب

خود باور و ازاد  ,اگه ٫ می شوی

نو فكر ٫ نو روز ٫ نو باور شوی

اتش بزن بر كهنه گی

خاكسترش بر باد ده

پس مانده اش بر خاك ده

گرمای ان بر خود بگیر

ان سرمه اش  بر موی كش

نو روز و شادان می شوی

همچون  بهاران می شوی

شاداب و خندان می شوی

دلنبد و همره و همگام انسان می شوی

نو روز تو فرخنده باد

سال نوت تغییر را اكنده باد

14 دیدگاه

دسته كنكاش سیاسی فرهنگی

تقدس و نقد ..

سر نویس :

قداره بندان بیت رهبری عدل علی.. فاشیست های شیعه مذهب .. « نصور نقی پور « را ازاد كنید

……………………………………………………………………………………………………

تقدس نقد پذیر نیست .
نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحلیل گرهای ایت اللهی ، روشنفكر نما های دین باور و دین تفكرهای حامی و قاطی نظام اسلامی ، نقد پذیر نیستند .. چرا  ؟
هر موضوعی را  طرح كنی به حاشیه می زنند وبا زهد و ریای زاهدی مخصوص خود ،  همه چیز را به نفع خود و منافع بازار مطرح می كنند …
فرانسه و لغو حجاب را چه گفتند و چه كردند  ..؟؟
نژاد پرستان  دین دار و مذهبی فانداماندالیست كوك لوس كلانی  امریكایی   به مركز انقلاب اسلامی ایران دعوت میشوند و اتحاد مقدس خودرا با مذهب باورهای اسلامی ایرانی  تكمیل و متعهد می نمایند …
مسلمان ها  می فرمایند پیامبر اسلام فقر و غنا را برابر خواند و مساوات را بر قرار نمود  ، ریا با زهد و زاهد در امیخته است …پیامبر اسلام یك تاجر ثروتمند بازاردلالی و سود كلان  بود و 1400 سال پیش نژاد پرستی امروزه امریكایی كوكلوسكلانی وجود نداشت ، اما برده داری بیداد می كرد  رابطه را می بینید كوك لوس كلان مخلص برده داری و رابطه اش با اسلام و مسلمانی .. لابد علیه یهود ……
.پیامبر اسلام برده داری و كنیز پروری را از بین نبرد و همچنان فقر وفحشا و كنیز و غلام و نوكر در نظامش ماند و در  جمهوری مقدس اسلامی بازار ازاد و با مزد و مواجب كمتر نوعی از برده داری  برقرار است ، اسلام در درجه اول و سایر دین ها پشت سر ، با بازار ازاد چپاول و غارت كه در صدر و ته اسلام به كسب حلال معرف است ، امیخته و یكی شده اند ، و جدا كردن انها از هم   در دنیای سرمایه داری ، بخصوص از نوع حاجی بازاری .. ممكن نیست …
تحلیل های تئوری توطئه محور ، چپ نما ها بد جوری این وسط بازار اشفته تفكر و عقل و خرد را در ایران اسلامی اشفته كرده  است ، انقلاب اسلامی ایران در درجه اول در بازار كسب حلال پایگاه داخلی داشت ، مردم عقب مانده و مذهبی رهبری متحجر و دری وری گویی كاریزمایی مثل خمینی را از اول درراس قرار داده بودند و خمینی  قاطعانه حكومت مشروعه شیعه اسلامی می خواست ، حتا متفكران ایرانی و چپ ها و لاییك  ها ، در ان مقطع  پر از شوق و شور، اما  بی منطق وشعور ، حكومت مشروعه را نمی شناختند ، احزابی مثل حزب توده تئوری انقلابی ضد امپریالیستی برای اسلام می ساخت و ملی مذهبی ها وو حتا مجاهدین و زیز و درشت های پیر پاتال بازرگان و سحابی و یزدی و ..حفط چهار چوب عرضی و ملكی خود را سر سایه شرع ممكن می دانستند …….و طرح كمر بند سبز هم به این اشفته بازار پیوسته بود … كه فقط اسلام و مذهب  می تواند كشورهای پیرامونی را از افتادن در دامن شوروی « سوسیالیست سرمایه دولتی «  به دور نگه دارد …
مردم ایران و روشنفكران چپ وراستش معنی استقلال را بدرستی.. مثل خمینی می فهمیدند كه وضعیت داخلی را خراب كن و اقتصاد را بدست حاجی بازاری بسپار و به همه دولیهای بزرگ فحش و مرگ نثار كن… خمینی و دارو دسته ملی مذهبی از اول مهرجمهوری اسلامی شیعه بازار مسلك را كوبیده بودند و صدور انقلاب اسلامی را حداقل به سوی قبله گاه شیعیان به پیش می رفت … استقلال یعنی مرگ بر همه و معامله دلالی و دست چندمی زیر میزی باز با همه ….. این تفكر در ایران اسلام زده ریشه داشته و دارد ، توطئه ای در كار نبود ، خمینی با قبول رهبریت مردمی با تاكتیك به سوی قدرت مذهبی حكومتی رفت و با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ایران موفق هم شد …و نتیجه اش را همگان می بینید ..
برادری از من دعوت كرده بود به سایت عقل و دینش سری بزنم ….
برادر كه هیچ وقت در ان برابری نبود .. به نظر من … عقل و دین با هم سازگار نیست ، اگر عقل داری دین « مذهب «  می لنگد و اگر دین « مذهب « داری سرعت عقلت را پایین اورده ای …

…………………………………………………………………………………………………….

پی نوشت ...

دیكتاتورر های فاشیست اسلامی ..« محمد یوسف رشیدی « را ازد كنید

35 دیدگاه

دسته كنكاش سیاسی فرهنگی

چرایی سبز

سبز در ساك 78 كوی دانشگاه به سر كردگی خاتمی نجات دهنده دولت كلاپس اسلامی  پای به عرصه نجات  دولت اسلامی و بازار دلالی و رانت خواری گذاشت و زورش را برای رفورم هایی ازمایش كرد  و به جز چمن كاری و فضای سبز مذهبی و چند از دست رفته حاصلی نداشت ..چرا كه دولت اسلامی و یا هر دولت مذهبی قابل اصلاح نیست ..
مردم و جامعه عقب مانده فكری و بدون اگاهی تاریخی ایران دوباره به سر كردگی نو خاتمی ها .. در راس جنبش سبز  قرار گرفتند كه چند باره بحران ، حكومت بحران ساز و بحران زی را به چالش كشند .. از انجایی كه بیشتر راس و بدنه سبز معتقد به حفظ ساختار دولت اسلامی ست در نتیجه در دراز مدت هزینه سنگین و نتیجه بسیار سبك خواهد بود ..

چرا  جنبش سبز و  حواشی در كلیت الترناتیو و اپوزسیون جمهوری اسلامی نمی خواهد و نمی تواند باشد .. باز و چون در كلیت خواهان  حفظ نظام اسلامی ست و نمی خواهد ساختار شكنی كند ..نظام اسلامی و اسلام هم اصلاح پذیر نبوده و نیست .. نیروهای سیاسی تشكیل دهنده  جنش سبز كدامند :
1 .. دانشگاهی با سوادهای مذهبی كه خود در ساختار نظام دیكتاتوری اسلامی نقش بازی كرده اند ،  میر حسین موسوی ،  زهرا رهنورد .. به تبعیت انها و پیر و قدیمی تر ها كه لباس مفت خوری اخوند هم دارند ،  خاتمی ، كروبی ..
2 ..ملی مذهبی ها مخلص اسلام و معتقد به حفظ چهار چوب اسلامی در سایه مذهب شیعه ..
3 .. توده ای اكثریتی های مخلص اسلام انقلابی و امام « ضد امپریالیست «
4 .. مجاهد و مجاهد تفكر ها و مخلصین تز دكتر علی شریعتی اسلام كراواتی كت شلواری ..
5 .. سلطنت طلب ها .. این طیف هم از اخور می خورند هم از تبره و در كنار سبز ها پرچم های خودشان را باد می دهند ..

این جا و انجا چه رهبران و چه پایه های پایین سبز تعویض رژیم اسلامی را ساختار شكنی می دانند و انرا « انقلاب « می نامند و مردم را می ترسانند كه ای وای یك انقلاب كردیم از یك دیكتاتوری به الترا دیكتاتوری رسیدیم .. پس نظام را حفظ می كنیم و انرا اصلاح و جرح می نماییم .. و بدون خشونت و دادن تلافات جانی « خشونت و تلافات جانی هم برای اصلاحات در جاهایی لازم می اید  « از دیكتاتوری شیعه اسلامی می رسیم به  دمكراسی و ازادی حالا بگو پارلمانی ..  در ایران و تفكر ایرانی بسیاری لغات و مفاهیم بد ویا نوع  اسلامی خاورمیانه ای فهمیده می شود .. از جمله این كلمه « انقلاب « ..
این تفكر « اصلاح  دیكتاتوری شیعه اسلامی بدنون خشونت «  كه پایگاه طبقاتیش در سرمایه و مال و ملك و خرده سرمایه دلال و بقال و خرید و فروش و تجارت ازاد،  ریشه دارد و در جمهوری اسلامی تقویت از نو ساخته شده اند و نوكیسه گشته است حتا به كارمند و كارگر و فقیر و بدبخت و كارتن خواب هم سرایت كرده است  ،  می ترسند پشیزی از داراییشان  به هوا رود  … كارتن خوابگاهشان از دست برود .. این تفكر و طبقه و قشر بهم خورده در ایران زمین همیشه خواب در جاهلستان می بینند ..وملك دارش و سرمایه دار بازاریش  قدرت و امكانات زیادی دارند .. تا دیروز مخلص و چاكر رهبر اسلامی عدل علی بودند امروز می خواهند اصلاحات فرمایند .. و كارگر و كارمندش تاون انرا دارد كه دولت دیكتاتوری اسلامی را فلج كند .. اما امكان دارد چند صباحی خوابگاه كارتنی اش .ع دیگر نباشد ..
جمهوری اسلامی دیگر توان همه با هم خوردن غارت بازار و در امد نفت و .. را ندارد و دیر یا زود این اختلاف درونی غارت از بالا منجر به ضرر و زیان های زیادی به كل اقتصاد پایه مملكت وارد خواهد كرد .. كه به این سادگی قابل جبران نخواهد بود .. و از همه بدتر این مماشات و سر پایین اوردن در مقابل دیكتاتوری مذهبی شیعه حاكم .. تمام نیروها و جوان های پرشور و امیدوار و جان بر كف را یا به سلاخانه اسلامی عدل علی خواهد سپرد …و یا پاسیو و نا امید و گوشه گیر خواهد كرد و یا زرنگتر  و با هوش ترهایش جذب سرمایه جهانی غرب خواهد گردید و ایران در جاهلی و عقب ماندگی و فقر خاهد ماند ..

نیروهای  زیاد چپ و سوسیالیست و نو كمونیست ها و بتون كمونیست ها و انارشیست ها و لاییك های چپ و لاییك های راست و ناباور ها و حتا سوكولار های جدی و حداقل معتقد به كنار نهادن جدی دین از قدرت دولتی را می شود ایا  دور هم جمع كرد و یك الترناتیو مشخص و روشن كه چه می خواهیم و چه نوغ ازادی می خواهیم و چرا ی پایه نهاد ..؟

41 دیدگاه

دسته كنكاش سیاسی فرهنگی

22 بهمن و تفكر ایرانی

قداره بندان مزدور اسلامی شیعه عدل علی در روز 19 بهمن معلم فعال حقوق كودكان را گرفتند ..
« محمد غزنویان  « را ازاد كنید .. زندان ،  شكنجه ، تجاوز و اعدام نابود باید گردد ..

22 بهمن و تفكر ایرانی ..
در این پست  كنكاشی كوتاهی خواهیم داشت  در مورد ضرر و زیان های كه انقلاب اسلامی به ایران و منطقه خاورمیانه وارد كرد ..
« همه با هم « و یا ما شدن و متحد شدن  دور رهبری اخوندی خمینی ضرر و زیان فراوانی به جمع شدن و همبستگی و اتحاد  و انسانی فكر كردن  و فهم و درك هم طبقه و هموطن و هم شهری ..وارد كرد
به گونه ای این همه با همی ،  شكاف عمیقی بعد از انقلاب اسلامی 57 به همبستگی انسانی وارد كرد  كه شاید سی سال دیگر ان اتحاد و همبستگی كه علیه شاه انجام گرفت در ایران شكل نگیرد .. این خمینی لات و لمپن و نوكر بازار با استادی یك  « همه با همی « می گفت كه كمتر كسی متوجه میشد كه منطور ایشان چیست .. از جمله بسیاری از روشنفكران و لاییك های ایرانی در كمند این همه با همی افتادند ..
همه با هم خمینی و اندیشه اسلامی پشت سرش ..در واقع ،  همه باهم اخوند ها .. دستمال بدست ها .. هر كه دره ما دالانیم و هر كه خره ما پالانیم تفكر ها ..بیعرضه ها و مفت خورها   و مقلدین صرف ریای مذهبی و  بازاریان و كسبه بقال و تجار حجره ای ملی مذهبی و مشتی لات و لوت  بر گزار كننده تكیه های عزا دار امام حسینی و بی خبران و نااگاهان از سیاست بود .. بطوری كه بسیاری  یك شبه انقلابی و سیاسی كار قهار و مخالف شاه شدند ..
این شعار « همه با هم « .. زمانی كه به « هر كس با ما نیست بر ما ست « رسید و زحمتكشان و فعالان اصلی ان جنبش و قیام علیه دیكتاتوری شاه را به سلابه و دار و اعدام و  زندان و شكنجه و فرار واداشت .. در نتیجه  ضربه كاری بر تفكر كلی ایرانی جماعت وارد ساخت .. كه با ادامه این وضعیت و سركوب فعالان و دست اندر كاران .. بكلی زمزمه همكاری و « همه با همی « خاموش وتبدیل شد به .. تقصیر فلان سازمان بود و یا فلان رهبر مقصر است و یا از ماست كه بر ماست ..و یا فلانی مبارزه مسلحانه كرد ما را هم اعدام كردند ..جای اتحاد و همه با همی را گرفت  ..
ضرر و زیان دیگر انقلاب اسلامی .. و همه با همی و استقلال و ازادی اخوند و بسیج و پاسدار بازار و ملی مذهبی و توده ای اكثریتی و ..دولت عدل اسلامی ..از بین بردن ارزش انسانیتی شد  كه .. تلاش و كوشش واز جان گذشتگی بیشتری از دیگران برای ابادی و ازادی و رفاه مملكت و ملت مایه می گذاشتند .. زندانی سیاسی دیگر مفهومش و احترامش را از دست داد و یك لات و چاقوكش بیشرف   مثل اسمال تیعی  بروی زندانی و وكیل قتلهای زنجیره ای سیاسی .. ناصر زرافشان  .. تیغ كشید .. « خفه شو مردیكه همش تقصیر توست .. ما زندان افتادیم …ما نمی خواهیم اعتصاب كنیم « …و بیشتر زندانیان عادی هم سیاسی كارها ی در زندان گرفتار شده را مسبب بدبختی خود قلمداد كردند ..
این روند بی ارزشی كار سیاسی ..چگونه انجام گرفت را می بایست بیشتر شكافت و در فرصت های مناسب باید به ان پرداخت .. چرا كه در زمان محمد رضا شاه این روند درست بر عكس بود .. چرا و چگونه رژیم اسلامی توانست این ارزش  زندانی سیاسی را نزدیك به صفر برساند  ؟
از ضررهای دیگر انقلاب اسلامی ایران .. هار كردن و بمیدان كشیدن و مستقیم دخالت دادن امریكا و پشت بندش انگلیس و اروپا در منطقه خاورمیانه اسلامی بود .. در حال حاضر تمام كشورهای منطقه دور و بر ایران  اشكار و مستقیم در سلطه امریكا و انگلیس است و دولت اسلامی شیعه اخوندی  در چهارچوب  ایران محاصره شده و به این محاصره ها .. افتخار هم می كند ..
این روند اشعال منطقه ..فقر و بیكاری و اقتصاد رانت خواری و دلالی را كه خواست اخوند و اسلام و نظام دیكتاتوری مذهبی هم بود ، جا انداخته و در ایران نهادینه شد و به درازا كشیدن این روند ایران را در منجلانی مثل پاكستان و افعانستان انداخته و فقر و بی حقوقی و بیكاری را ادامه داده و  تثبیت نمود  و در نطر عموم  عادی و معمولی جلوه كرده و  به این ختم  شد كه ..فقر و فخشا و بیكاری و ناامیدی و بدبختی …تقصیر خود خود افراد جامعه و انسانها بدبخت و فقیر است   و گرنه چرا همه از جمله من و شما فقیر و بیكار و بدبخت نیستیم و ….
استقلال اگر این است كه به همه دولتهای مخالف شعار مرگ داده  شود  و ایران و چهار چوب عرضی را در فقر و فلاكت حفظ كند  .. زندان ها پر از مخالفین سیاسی باشد .. سنگسار و اعدام و تجاوز اسلامی بر پا باشد چرا كه ایران مملكت اسلامی ست و در سایه اش  بازار رانت خواری و دلالی ازاد ازاد باشد و اخوند و شیخ و دعانویس و پاسدار مافنگی و بسیج فاشیست  مفت خور همه كاره مملكت شود ..
جمهوری اسلامی به استقلال مطلق رسیده و استاد و صادر كننده این نوع  « اسقلال و ازادی و جمهوری اسلامی « ست ..
از دیگر ضرر ها می شود به همین مسئله فحاشی و چاله میدانی بودن و منطق از بین بردن حریف با كلمات ركیك و فحش های شخصی اشاره كرد … كه مزدوران اسلامی در این كار استادی دارند و در اصل می شود گفت كه این انقلاب لمپن ها به رهبری شخصی  مرتجع و خون اشامی مثل خمینی به قدرت رسید كه  تمام اخلاق لمپنی و چاله میدانی طیب حاج رضایی  و شعبان بی مخی را نهادینه كند..
پی نوشت .1….

مسئله شهید پروری و شهید سازی از بركات  انقلاب اسلامی بود با این ویژگی كه شهید به « بهشت « می رود و وارثین شهید به دریافت مواجب دائمی مفتخر می شوند ..« مزدوری كه مزد از دو جهان می گیرد «
این روند هم از شگرد های اسلام و اخوند است كه تنور جنگ نعمتش را می خواهد بطور دائم سوزان نگه دارد و در زیر عبای اخوندی كارهای ثواب دیگری مثل .. اشتی با شیطان بزرگ كه همان خدای بزرگ و علنی و اشكار كنونی روی زمین است .را به سرانجام برساند ..
.و جالب است كه این شیطان بزرگ  خدا را به نام « انتلجنت دیزاین « .. نام گذاری كرده است .. باز خدا پرستان بیایند بگویند كه خدا و شیطان یكی نیستند …

پی نوشت ..2
با كمی تحقیق و جستجو متوجه می شویم كه موضوع و مسئله حاشیه ای و پوپولیستی در تمام موارد .. بیشترین نظر و دقت ایرانیان را بخود جلب می كند ..نویسنده دولتی  « توكای مقدس « كه سانسور می كند صد ها كامنت .. ملت عاشق كه تاریخ نخواند .. ملت عاشق كه تاریخ ندارد را همراه خود می كند ..  در نتیجه مسائل پایه ای مورد علاقه كسی نیست و كسی به ان نمی پردازد .. چراهایی كه هنوز پاسخ در خور نیافته اند و اینكه چرا ان قیام مردمی امیدوار و با شور به بیشعوری و فقر و بیكاری و كشتار و شكنجه و زندان و تجاوز و سنگسار و اعدام و تبعید ًو مهاجرت میلیونی  … تبدیل شد ..
احزاب و جریان هایی در این خاشیه كشاندگی افكار سهیم هستند كدام اند .. ریشه در چه طبقه اجتماعی و تفكر فرهنگی و سیاسی دارند ..؟
ایا اسلام همیشه سیاسی بوده و ایا  در صد و پنجاه سال اخیر در سیاست دخالت كرده و یا  اسلام غیر سیاسی وجود خارجی داشته و دارد …ایا این دولت زجر اسلامی از زیر زمین الله ظاهر شد  ؟
اگر اینگونه نبود چرا ملت به دولت زجر اسلامی رای داد .. ؟
ملت جاهل كه تاریخ ندارد ..

ملت جاهل كه تاریخ ندارد ..
بحث اساسی می بایست این باشد كه جمهوری اسلامی رفتنی است و باید با تفاهم و اعتماد سازی و گسترش همكاری و اتحاد و ازادی های سیاسی و فرهنگی و دور خواستهای مترقی و حداقل ..به پیش رویم .. چرا اینگونه نیست  ؟
22 بهمن روز تولد  جمهوری اسلامی .. روز مرگ ان نیز خواهد بود .. چه امسال و چه سال های دیگر ..

22 بهمن روز تولد  جمهوری اسلامی .. روز مرگ ان نیز خواهد بود ..

پی نوشت 3 خبری از فرانكفورت
شبکه سراسری همکاری زنان ايرانی: امروز عصر، فعالان سياسی شهر فرانکفورت در يک تجمع خودجوش، جشن کنسولگری جمهوری اسلامی را که قرار بود به طور مخفيانه برگزار شود، مختل کردند.
حدود 60 نفر از فعالان سياسی شهر فرانکفورت، وقتی متوجه شدند که مقامات کنسولگري، به جای روز جمعه که قبلا تعيين شده بود، امشب قرار است جشنی برگزار کند، مقابل کنسولگری حضور يافتند و مانع از ورود ماشينهای مدعوين که عمدتا بسيار گرانقيمت بود، شدند تا به اين وسيله، آرامش کسانی را که بدون توجه به وقايع پس از انتخابات در ايران، برای خوردن شام به کنولگری می روند، بر هم بزنند.
پليس، که برای چنين تجمعی آماده نبود، به سرعت نيروهای ضد شورش خود را در مقابل تظاهر کنندگان مستقر کرد و ساختمان کنسولگری را تحت حفاظت شديد قرار داد. همچنين از پيوستن فعالانی که هر لحظه به تعدادشان افزوده می شود به تظاهر کنندگان اوليه جلوگيری کرد. با اين همه، تمامی مسيرهای منتهی به کنسولگري، در حال حاضر بسته است و تعدادی از نزديکان کنسولگری از پيوستن به جشن بازمانده اند. از سوی ديگر، در حال حاضر به نظر می رسد پليس با مستقر کردن ماشينهای مخصوص، قصد دستگير کردن تظاهر کنندگان را دارد. تظاهر کنندگان همچنان در مقابل کنسولگری ايستاده اند و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و آزادی زندانيان سياسی را به آلمانی و فارسی سر داده اند. از رفت و آمد مقامات کنسولگری به بيرون از ساختمان و گفت و گوهای همراه با نگرانی آنها معلوم است که جشن کاملا به هم خورده و مدعوينی هم که قصد ترک جشن و خارج شدن از ساختمان را دارند، نگران برخورد با تظاهر کنندگان هستند.
گزارش های تکميلی به همراه فيلم و عکس متعاقبا ارسال خواهد شد.

30 دیدگاه

دسته كنكاش سیاسی فرهنگی

كشف های مهم

كشف های  مهم  در جمهوری مقدس اسلامی
كشف انرژی هسته ای توسط یك خواهر و برادر بسیجی در مطبخ منزلشان ..
كشف و اختراغ پیچی به نام دانشگاه اوین ..
كشف طی در دبر زن حائض و كراهت داشتن ان ..
كشف بحث شیرین لواط ..
كشف پدر سه لواطی ها
كشف دكتر در هاله نور ..
كشف مهندس در شال سبز
كشف اخوند و پاسدار و بسیج در و جا سازی ان در جایی به نام دانشگاه .
كشف چاه جمكران شفا دهنده همه امراض بی علاج جهان  و تنها نجات دهنده بشریت ..
كشف جكوزی توسط شجونی در جهنم روی زمین ..
كشف چه گوارای اسلامی به نام  اسمال تیغی
كشف حامله نمودن پسر بجای دوشیزه
كشف روسری با تو سری و چادر با حال و هول ..
كشف خون برادر حافط حجاب خواهر
كشف امام گونه  علم اقتصاد و نسبت دادن ان به حیوانی زحمتكشی به نام خر
كشف مخالف نبودن دین اسلام با علم و دانش ..
كشف  زهد و ریا در خرد ناب ..
كشف استكبار جهانی و جایگزینی ان با امپریالیست ..
كشف كامپیوتر و نام گذاری ان به رایانه ..
كشف سرنگونی اقتصاد جهانی در ایه های قرانی
كشف سوبسید دولتی و نام گذاری ان به یارانه و خرید اسلحه و تانك صد شورش و ضد اتش و ضد گلوله و الات و ادوات قتل و شكنجه از این پس انداز جانانه ..
كشف تونل ها و كانال های لهو و لعب در بهشت برین
كشف هر كس و ناكسی به نام خدا در روی زمین
كشف جهنمی بزرگ وساختن  ان در ایرانزمین
كشف شهید زنده …
كشف حامله كردن با …. كره
كشف نژاد اریایی و پیوند داشتن ان با سید كبریایی
كشف دعا و ثنا و اثرات ان در تمام مراحل علم و دانش ..
كشف قضاوت عادلانه  شرع اسلامی  در عرصه جهانی
كشف فیل در سوراخ موش ..
كشف شكنجه خرس و تبدیل ان به خرگوش
كشف اعتراف راستین و اسلامی در زیر شكنجه حیوانی ..
كشف تجاوز در به سكوت كشاندن مدافعین حقوق انسانی
كشف تمام انواع زجر و شكنجه و زندان و اثر ان در انسانی كردن جوامع جهانی
كشف درامد كلان بازار سكس و تبدیل ان به صیغه مباركه اسلامی ..
كشف اداب و سنت های  موال ..
كشف مینای جگر خوار
كشف به كار گرفتن كارگران و كاركنان  و نپرداخت مزد و پیشنهاد دادن این روش  به سرمایه جهانی ..
كشف چاه متكروكه ای در جمكران و قایم شدن امام نجات دهنده بشریت در میان تارعنكبوت ..
كشف كت و شلوار و كاپشن دكتری با تفكر و مغز عبا و عمامه و نعلین ..
كشف دمكراسی دینی ..
كشف گفتگوی تمدن ها در سوره جنگ بین هفتاد و دو مذهب ..
كشف جا دادن موشك شش متری در كوچه سه متری ..
كشف اداب  سینه زنی در گل و لای و درمان تمام بیماری های روانی ..
………………………………………………………………………………………………..
ادامه دارد ……

درمان بیمار روانی

41 دیدگاه

دسته كنكاش سیاسی فرهنگی